'Take my Hand'

 

 

Projectvoorstel

 

Egypte ' Pak mijn hand

 

Beste lezer,

 

Al zestig jaar staat Open Doors op de bres voor vervolgde christenen. Dat doen we onder meer door de verspreiding van bijbels en christelijke boeken en door op te roepen tot gebed voor de vervolgde kerk.

 

Vervolgde christenen vragen bovendien om praktische hulp: onderwijs en begeleiding aan kinderen in Egypte. Met uw hulp stellen we christenen in staat om sterk te staan, hun samenleving op te bouwen en om te zien naar hun omgeving.

In Christus verbonden, Open Doors Nederland

Ruud Kraan Directeur

 

Projectland Egypte (nr. 23 op de Ranglijst Christenvervolging 2015) Aantal inwoners 85.000.000 Aantal christenen 10.000.000 Hoofdstad Caïro Oppervlakte 1.001.450 km2 Projectdoel Christelijke kinderen van 9 tot 12 jaar die voortijdig met school zijn gestopt krijgen gedegen onderwijs en geestelijke begeleiding. Zij leren goed lezen en schrijven en kunnen weer naar school. Ook krijgen ze meer zelfvertrouwen en leren ze met hun nieuwe vaardigheden hun identiteit in Christus te vinden en een betere toekomst op te bouwen. Projectomschrijving Kinderen die voortijdig met school stoppen krijgen drie keer per week onderwijs en begeleiding. De studie duurt twee jaar. Door middel van een lees- en schrijftest bekijken veldwerkers welke kinderen het hardst een onderwijsprogramma nodig hebben. Tijdens de lessen leren zij ook de Bijbel te lezen. Daarnaast helpen veldwerkers de kinderen eigenwaarde te geven en hun zelfvertrouwen te vergroten. Aanleiding tot project Het openbaar onderwijs in Egypte is van slechte kwaliteit. Klassen zitten overvol en onderwijzers zijn over het algemeen gebrekkig opgeleid. Christenen worden veelal gezien als tweederangsburgers. Kinderen uit christelijke gezinnen ervaren dat ze op school niet gelijk behandeld worden. Ze worden bijna standaard achter in de klas gezet. Het resultaat is dat deze kinderen de school verlaten terwijl ze nauwelijks kunnen lezen of schrijven. Ouders kunnen het onderwijs niet betalen en stimuleren hun kinderen niet naar school te gaan, omdat ze zelf ook gebrekkig onderwijs heb- ben gehad. Kinderen kampen daardoor met een laag gevoel van eigenwaarde en hebben weinig zelfvertrouwen. Verder kunnen ze geen Bijbel lezen en begrijpen ze niet goed wat hun identiteit als christen is. Datum rapportage maart 2016


 

Beoogd lange termijn resultaat

Het totale project biedt aan ruim veertienhonderd kin-deren onderwijs en begeleiding waardoor ze toch naar school kunnen gaan. Het resultaat is dat hun school-prestaties meestal met sprongen vooruit gaat en ze soms tot de besten van de klas gaan behoren. Daarnaast krijgen ze meer zelfvertrouwen en kunnen ze zichzelf beter ontwikkelen. Ook krijgen ze na hun examen een eigen Bijbel zodat ze Gods Woord leren kennen en begrijpen wie God voor hen is.

 

Resultaten 2014

In 2014 volgden 3.000 kinderen onderwijs en begeleiding van de docenten. Elke maand testen de begeleiders de kinderen op hun vorderingen. Om kinderen voor te bereiden op het naderende schooljaar zijn 6.000 lesboeken over taal en rekenen gekocht. Daarnaast kregen 1.000 kinderen schriften, pennen en andere schoolbenodigdheden.

 

Persoonlijk verhaal

De 10-jarige Marina kon jarenlang niet meekomen op school, omdat ze vanwege haar geloof werd achterge-steld. Marina leerde niet eens lezen en schrijven. Kans-loos door haar geloof in Christus. Totdat Open Doors het project 'pak Mijn hand' startte in Marina's buurt. Marina bloeide op: "Twee jaar geleden dacht ik dat ik niets waard was. Ik kon niet eens lezen en schrijven. Nu weet ik wie ik ben in Gods ogen. Leraren negeerden me omdat ik christen ben, maar nu ben ik één van de beste leer-lingen van de klas!"

 

Uitdagingen

De Egyptische kerk staat onder grote druk en er is weinig aandacht voor de mensenrechten voor christenen in het land. Naast alle spanningen is het een uitdaging voor de kerk om te gaan met moslimbekeerlingen. Zij worden vaak verstoten door hun omgeving en hun eigen familie.

 

Achtergrondinformatie

Geschiedenis De Egyptische cultuur heeft zesduizend jaar geschiede-nis. Het Oude Egypte was een van de vroegste bescha-vingen en gedurende duizenden jaren had Egypte een opvallend complexe en stabiele cultuur. Na de tijd van de farao's kwam Egypte onder invloed van het hellenis-me, het christendom en de islamitische cultuur. De isla-mitische Arabieren introduceerden in de zevende eeuw de islam en het Arabisch in het land. Na de kruis-tochten, waarbij de christelijke ridders nooit echt voet aan de grond kregen in Egypte, waren het de Turken die een dynastie stichtten in Egypte. In 1517 veroverde het Ottomaanse Rijk Egypte en vanaf toen regeerden de Ma-melukken in naam van de Ottomanen. In de negentiende eeuw werd Egypte een belangrijk land voor de Europese kolonialisten, de Britten en de Fransen. Mede door de financiering van hun kapitaal voor de aanleg van het Su-ezkanaal werd het een strategisch zeer belangrijk land. In 1952 werd een staatsgreep gepleegd waarbij generaal Naguid als president benoemd werd. Andere opvolgers waren onder andere Nasser en Moebarak. Na de onrust in de Arabische wereld trad Moebarak af als president. Een belangrijke politieke omwenteling was het aan de macht komen van de Moslimbroederschap. President Morsi had te maken met economische uitdagingen en corruptie. Hij slaagde er niet in om verandering tot stand te brengen en werd begin juli afgezet tijdens de massale protesten van de bevolking tegen zijn beleid. De nieuwe president al-Sisi is er deels in geslaagd om het rechtssys-teem in Egypte te herstellen. Hij benadeelt christenen want hun vrijheid van meningsuiting wordt ingeperkt.

De islam is de Egyptische staatsgodsdienst (negentig pro-cent). Het soennisme is de prominentste stroming. De grootste christelijke stroming is de koptisch-orthodoxe Kerk, ne-gen procent van de bevolking. Andere christelij-ke ker-ken, waaronder de koptisch-katholieke Kerk en de Ar-meense kerk, worden vertegenwoordigd door één pro-cent van de bevolking. Ondanks dat de Moslimbroe-der-schap niet meer regeert blijven radicale moslimgroe-pe-ringen in Egypte bestaan. De corruptie, onveiligheid en het geweld leiden tot een sfeer van straffeloosheid. Vooral de kwetsbare groepen lijden hieronder, waaron-der vrouwen en christenen. De Koptische christenen zijn voorafgaand aan de Arabische lente door de overheid getolereerd vanwege hun historische achtergrond. Voor moslimbekeerlingen is dat echter niet het geval. Zij zijn altijd al het doelwit van vervolging geweest. Hun familie-leden bedreigen hen en dwingen hen terug te keren naar de islam. Anders worden ze gestraft en verstoten vanwe-ge afvalligheid.